Thema's

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op. De arbeidsovereenkomst bevatte geen beding van tussentijdse opzegging, toch komt de werkgever, wegens termijnoverschrijding, niet in aanmerking voor een gefixeerde schadevergoeding. Ook op andere gronden is er geen ruimte voor een schadevergoeding.

Transitievergoeding en AOW-leeftijd

De kantonrechter te Utrecht wil prejudiciële vragen aan de Hoge Raad stellen over de transitievergoeding en de AOW-leeftijd. Eerder dit jaar overwoog ook Hof Den Bosch dit in de zaak van een AOW-gerechtigde werknemer die met toestemming van UWV was ontslagen. Die vragen gingen uiteindelijk niet door, omdat de partijen er onderling uitkwamen.

De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is de meest voorkomende ontslagroute. Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de kosten van ontslag met wederzijds goedvinden met ongeveer 2% zijn gestegen sinds de jaren 2011-2012. Het SEO-onderzoek had betrekking op de jaren 2015-2016. In die periode maakte de kantonrechtersformule – die voorheen een belangrijk richtsnoer was voor de te betalen ontslagvergoeding – plaats voor de transitievergoeding.

Transitievergoeding voor ontslagen zorgverleenster

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de arbeidsovereenkomst tussen een zorgverleenster en een PGB-houder weliswaar een bijzondere arbeidsovereenkomst, maar dit verhindert niet dat bij beëindiging van de overeenkomst vanwege de ‘werkgever’ een transitievergoeding verschuldigd kan zijn. Het is niet aan de rechter om hier in een eventuele omissie te voorzien.

Transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte

De regeling voor transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte gaat op de schop. Niet dat de werknemer dit zal merken - hij/zij behoudt gewoon recht op de vergoeding - maar de werkgever krijgt een compensatie via het UWV. Dit is een van de voorstellen uit een vorige week ingediend wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vrijwillige vertrekregeling was geen RVU

Rechtbank Noord-Holland oordeelt over een vrijwillig vertrekregeling dat deze niet is aan te merken als een regeling voor vervroegde uittreding (RVU).

Leaseauto bleef in gebruik: geen kosten verschuldigd

Bij vertrek van een werknemer houdt de werkgever bij de eindafrekening de kosten voor het voortijdig beëindigen van de leaseovereenkomst in. De werknemer neemt namelijk de auto niet mee en er is geen andere werknemer die de leaseovereenkomst overneemt. De auto blijft echter bij de werkgever in gebruik en wordt niet ingeleverd. De kantonrechter wijst daarom de vordering van de werknemer tot uitkering van het ingehouden bedrag toe.

Ontslagverzoeken vaker afgewezen

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid wijzen kantonrechters meer ontslagverzoeken van werkgevers af. Die voorlopige conclusie heeft kantonrechter Wim Wetzels, voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak, op tafel gelegd tijdens een rondetafelgesprek op 2 maart in de Tweede Kamer. Op 2 maart hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de WWZ.

Deel praktijkervaringen Wet werk en zekerheid

Ter voorbereiding op een rondetafelgesprek met deskundigen op 2 maart roept de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen en organisaties op om hun eerste praktijkervaringen met de Wet werk en zekerheid (Wwz) te delen. Hiervoor is een speciaal e-mailadres geopend: wwz@tweedekamer.nl.

Loon naar werken?

Met enige regelmaat wordt in procedures het standpunt ingenomen dat een betaling – bijvoorbeeld een ontslagvergoeding – geen loon is, omdat er geen verrichte arbeid tegenover staat. Zo ook onlangs in een procedure tot aan de Hoge Raad.

Kleine werkgever: maak gebruik van overbruggingsregeling transitievergoeding

Per 1 juli 2015 zijn wijzigingen in het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Een van de wijzigingen betreft de introductie van een transitievergoeding. Voor kleine werkgevers is er echter een overgangsregeling. Het UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet.

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

Vanaf 1 juli moeten werkgevers een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen met een nieuw formulier. De formulieren kan men nu al downloaden.

Overgangsrecht transitievergoeding bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding uitgebracht. Eén maatregel regelt het overgangsrecht voor de transitievergoeding, de ander geeft de voorwaarden die gelden voor het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten. De maatregelen gelden vanaf 1 juli 2015.

Toelichting op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 treedt het onderdeel ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid in werking. Om de regels toe te lichten heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ministeriële regeling, de Ontslagregeling, gepubliceerd.

Tweede Kamer stemt in met Wet aanpak schijnconstructies

De Tweede Kamer heeft dinsdag met algemene stemmen ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies. Met dit wetsvoorstel wil de regering malafide constructies en onderbetaling van werknemers te lijf gaan.

Oplossing voor problemen transitievergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een oplossing voor de problemen met de transitievergoeding in geval van tijdelijke werknemers. Door werkgevers en vanuit de Tweede Kamer was aangedrongen op maatregelen. Op 24 februari heeft hij de maatregelen in een Kamerbrief gepresenteerd.

Schadevergoeding vormt belast loon

Ontvangt een werknemer in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vergoeding dan is dat in principe belast loon. Meent men dat (een deel van) de som een vergoeding van immateriële schade betreft, en daarom onbelast zou zijn, dan zal men dit moeten aantonen.

Kantonrechtersformule meer dan alleen ABC-formule

Een werknemer meent op grond van een sociaal plan recht te hebben op een hogere ontslagvergoeding dan toegekend door de werkgever. Het sociaal plan verwijst naar de kantonrechtersformule en al rekenent komt de werknemer op een hoger bedrag. De kantonrechter oordeelt echter dat de kantonrechtersformule meer omvat dan de bekende ABC-formule, maar ook meerdere aanbevelingen en richtlijnen omvat die gelden voor bijzondere omstandigheden.

Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

De Wet werk en zekerheid (Wwz) introduceert twee nieuwe vergoedingen: per 1 januari 2015 de vergoeding voor de niet in acht genomen aanzegtermijn en per 1 juli 2015 de transitievergoeding. Voor beide vergoedingen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding aangegeven wat onder loon moet worden verstaan.

Transitievergoeding: let op bij seizoenswerk

Volgens werkgevers zal de regeling voor een transitievergoeding, die met ingang van 1 juli 2015 van toepassing is bij ontslag, onredelijk uitwerken bij seizoenswerk.