Thema's

Inkomen uit aanmerkelijk belang en fiscaal partnerschap

Om in de aangifte aan een fiscaal partner een deel van het inkomen uit aanmerkelijk belang te kunnen toerekenen, moet één van de partners vrij over dat vermogen kunnen beschikken en moeten bij beide partners op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven in de gemeentelijk basisadministratie.

Betaal kosten scholing zelf

Voor aftrek van scholingsuitgaven is vereist dat de uitgaven op de werknemer hebben gedrukt. Een werknemer die zijn scholingskosten door zijn voormalig werkgever laat betalen als onderdeel van de beëindigingsvergoeding komt niet in aanmerking voor aftrek van scholingsuitgaven.

Verreken btw niet zelf

Een ondernemer mag niet uit zichzelf een bedrag aan te betalen btw verrekenen met een nog openstaand bedrag aan te ontvangen btw. Wel kan om uitstel van betaling worden verzocht in verband met een nog niet-uitbetaalde teruggave.

Accountantsverklaring: geen zekerheidje

Doordat in de accountantsverklaring wordt aangegeven dat geen zekerheid wordt gegeven over de betrouwbaarheid van een jaarrekening, is deze jaarrekening onvoldoende om een aanslag Vpb te verlagen.

Ondernemer moet elektronisch aangifte doen

De inspecteur heeft terecht een verzuimboete opgelegd aan een ondernemer die weigerde zijn aangifte IB langs elektronische weg in te dienen.

Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskostenvergoeding niet toegestaan

Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskosten- en griffierechtvergoeding is niet toegestaan. Verrekening is niet mogelijk met een belasting die op aangifte moet worden voldaan, zoals de MRB.

Controle voorafgaand aan voorlopige aanslag niet nodig

De definitieve aanslag week, door een foutje in de papieren aangifte IB/PVV af van de voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag was opgelegd zonder de aangifte uitvoerig te controleren. De rechtbank legt uit waarom de belastingplichtige over de voorlopige teruggaaf rente moet vergoeden.

Omzet verzwegen, toch vereiste aangifte gedaan

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is, hoewel vaststaat dat omzet is verzwegen, toch geen sprake van dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Het bedrag aan te weinig geheven belasting is namelijk op zichzelf beschouwd niet aanzienlijk.

Demonstratie-auto is niet nieuw

Een in het buitenland aangeschafte auto die daar eerst als demonstratie-auto is gebruikt, kan als gebruikte auto worden ingevoerd in Nederland.

Aangifte inkomstenbelasting van start

Vanaf 1 maart is het mogelijk aangifte inkomstenbelasting te doen over het jaar 2016. Directeur Interactie van de Belastingdienst Eline Spros-Vierkant gaf hiervoor op de laatste dag van februari het startsein.

Inspecteur kon door typefout te laag vastgestelde schenkbelasting navorderen

Navordering is in beginsel alleen mogelijk bij een nieuw feit. Vanaf 1 januari 2010 is het ook mogelijk na te vorderen indien het heffen van te weinig belasting een gevolg is van een voor de belastingplichtige redelijkerwijs ‘kenbare’ fout.

Vraag om een verklaring van erfrecht

Indien een partner of ouder overlijdt, kan alleen tegen de aanslagen IB van de overledene in bezwaar en beroep worden gegaan als vaststaat dat men erfgenaam is of als inkomens- of vermogensbestanddelen van de langstlevende partner onderdeel zijn van de aanslag. Ontbreekt bewijs, zoals een verklaring van erfrecht, dan is bezwaar niet mogelijk.

Verkoopopbrengst doorverkochte grond belast

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de verkoopopbrengst van doorverkochte grond redelijkerwijs voorzienbaar was en belast is als resultaat uit overige werkzaamheden. Er is terecht nagevorderd. De vergrijpboete werd echter wel vernietigd.

Voor 2010 geen beroep tegen beslissing ambtshalve vermindering

Een eigenaar van verhuurd onroerend goed die de waarde van het pand in box 3 wilde bijstellen over de jaren 2006 tot en met 2009 middels een ambtshalve vermindering viste deels achter het net omdat, voor de jaren waarom hij om vermindering verzocht, geen rechtsmiddelen openstonden tegen een beslissing om ambtshalve vermindering.

Aangifte IB: iets meer tijd

Tijdens de bespreking met de Kamercommissie van Financiën heeft staatssecretaris Wiebes de toezegging gedaan dat wie zijn IB-aangifte voor 4 april middernacht heeft ingediend nog voor 1 juli bericht krijgt over een eventuele belastingteruggave.

Ander tijdvak aangewezen; aangifte tijdig

Sinds het Fuchs-arrest van het Europese Hof van Justitie kan een particulier als btw-ondernemer worden aangemerkt indien hij met zijn zonnepanelen opgewekte elektriciteit terug levert aan het elektriciteitsnet. Een aantal particulieren visten met het in aftrek brengen van de btw over de aanschafkosten echter achter het net omdat ze te laat waren met de aangifte. Een ondernemende particulier had onlangs bij Rechtbank Noord-Holland meer geluk.

Niet gepubliceerd beleid leidt tot vermindering boete

Hof Den Bosch heeft onlangs de boetes van een transportondernemer in verband met te late aangifte BZM verminderd omdat de inspecteur aangaf dat er te aanzien van die boetes niet gepubliceerd beleid bestaat. Het niet publiceren van beleid is volgens het hof onacceptabel omdat de belastingplichtige en de belastingrechter niet op de hoogte zijn van dit beleid en dit dus ook niet kunnen toetsen.

Niet digitaal btw-aangifte doen is een verzuim

Een ondernemer die tot 1 januari 2012 ontheffing had voor het doen van digitale btw-aangifte, bleef ook na 2012 btw-aangifte op papier doen. Dit leverde hem een verzuimboete op. Deze boete bleef in stand omdat niet op de voorgeschreven wijze aangifte was gedaan.

Hypotheekrenteaftrek voor buitenlands belastingplichtige

Een buitenlands belastingplichtige komt in aanmerking voor aftrek van hypotheekrente als de woning in Nederland hem duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staat en als zijn inkomen in Nederland wordt belast.

Feitelijke woonplaats in Nederland, dus binnenlands belastingplichtig

Een belastingplichtige die niet heeft gereageerd op een uitnodiging om aangifte te doen slaagt er niet in aan te tonen dat zijn woonplaats buiten Nederland was gelegen. Ofschoon niet ingeschreven op een Nederlands adres, bleek uit de feiten en omstandigheden wel degelijk dat hij in Nederland woonachtig was.