Thema's

Materiaal tipgever mag niet worden gebruikt

Volgens Hof Den Bosch moet bewijs dat een tipgever heeft verduisterd en verkocht aan de fiscus, in principe worden uitgesloten in een beroepsprocedure.

Telefoongesprek met belastingdienst geen tijdig ingediende aanvraag kgb

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een aanvraag voor een kindgebonden budget alleen schriftelijk kan geschieden. Een telefoongesprek met de Belastingdienst kan daarom niet als een tijdig ingediende aanvraag aangemerkt worden.

Klagen bij de fiscus

Steeds meer belastingplichtigen hebben de weg naar de dwangsom gevonden, indien de fiscus niet tijdig beslist. Dit valt op te maken uit een recent Wob-verzoek. Het Wob-verzoek had betrekking op de aanslagregeling, rechtstoepassing in het algemeen en het afdoen van klachten.

Werkvoorraad modelovereenkomsten neemt af

In antwoord op een Wob-verzoek heeft financiën inzicht gegeven in de laatste stand (per 19 april) van het aantal afgehandelde modelovereenkomsten in het kader van de Wet DBA. De werkvoorraad van de fiscus is duidelijk afgenomen. Wel is de doorlooptijd toegenomen, onder andere door de coachende opstelling van de fiscus.

Horizontaal toezicht op de schop?

De nieuwe directeur-generaal bij de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, zou in een interne brief aan de medewerkers van de dienst hebben aangegeven dat het horizontaal toezicht zoals we dat nu kennen op de schop moet.

Halfjaarsrapportage Belastingdienst: digitaal bezwaar indienen

Het thema van de 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst is de interactie tussen de Belastingdienst en burgers en bedrijven. Het aantal beschikkingen moet worden verlaagd en er wordt gewerkt aan een voorziening om langs digitale weg bezwaar in te dienen.

Digitale post toegestaan?

Volgens Rechtbank Overijssel moet een belastingplichtige expliciet akkoord gaan met het ontvangen van digitale post van een instantie via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl.

Onderscheid failliete en niet-failliete inleners

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant hoefde de ontvanger niet eerst de bestuurders van malafide uitzendbureaus aan te spreken, alvorens hij bij de inlener aanklopte. De wet voorziet niet in een voorrangsregel voor de aansprakelijkstelling. Ook het feit dat failliete inleners niet werden aangesproken en andere wel, leverde geen strijd met het gelijkheidsbeginsel op.

Informatiebeschikking terecht afgegeven

In tegenstelling tot eerder de rechtbank komt Hof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking had genomen. Volgens het hof waren de gebreken in de administratie dusdanig ernstig dat niet gezegd kon worden dat de ondernemer aan zijn administratieplicht had voldaan.

ANPR-gegevens politie mag Belastingdienst wel gebruiken

Onlangs werd bekend dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad had geconcludeerd dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van ANPR-gegevens die zij heeft verzameld. In een andere zaak blijkt de advocaat-generaal echter te hebben geconcludeerd dat dit geen probleem is als de gegevens door de politie zijn verzameld. Beide conclusies van advocaat-generaal Niessen zijn overigens nog niet gepubliceerd.

AG: ANPR-gegevens niet te gebruiken

In tegenstelling tot Hof Den Haag is advocaat-generaal Niessen van mening dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van met behulp van ANPR-camera’s verkregen gegevens bij de controle op het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto. Een systematische wijze van gegevensverwerking maakt namelijk inbreuk op de privacy.

Protocol vermiste personen

De Belastingdienst heeft een protocol gepubliceerd voor het contact tussen achterblijvers van vermiste personen en de Belastingdienst. Dit protocol is ontwikkeld in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland.

Inspecteur mocht contact opnemen met huisarts

De inspecteur mocht contact opnemen met de huisarts van een belastingplichtige in verband met de in diens aangifte in aftrek gebrachte specifieke zorgkosten. De inspecteur heeft hiermee niet onzorgvuldig gehandeld of enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden.

Minder boekenonderzoeken

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er vorig jaar minder boekenonderzoeken zijn gehouden. Wel is er een verschuiving naar boekenonderzoeken met een groter fiscaal belang dan wel risico.

Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Tot 1 mei 2016 kan via www.internetconsultatie.nl commentaar worden geleverd op het concept van het wetsvoorstel Wet elektronische bestuurlijk verkeer. In dit wetsvoorstel van de bewindslieden Plasterk (BZK) en Van der Steur (V&J) is opgenomen dat overheden en andere bestuursorganen mogen vastleggen op welke wijze ze digitaal te bereiken zijn voor burgers en bedrijven. Berichten die via andere elektronische kanalen, bijvoorbeeld de verkeerde inbox, binnenkomen, hoeven ze niet in behandeling te nemen.

Geen wettelijke verplichting, geen gegevens doorgeven

Volgens de Raad van State is er geen wettelijke verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens van een huurder te verstrekken aan de verhuurder als de verhuurder daarom vraagt. Daarom blijft de geheimhoudingsplicht gelden en had de Belastingdienst de gegevens niet mogen verstrekken aan de verhuurder.

Grijp uw kans: vereenvoudig de belastingwetgeving

Het ministerie van Financiën nodigt brancheorganisaties, ondernemers en burgers uit om voor 15 februari 2016 voorstellen voor een praktische vereenvoudiging van de belastingwetgeving aan te leveren. Dit blijkt uit en nieuwsbericht dat is gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid.

Teruggave van btw en de wettelijke termijn

Volgens Hof Amsterdam moet een aangifte binnen de gestelde wettelijke termijn zijn ingediend of moet binnen die wettelijke termijn zijn verzocht om uitreiking van een aangiftebiljet om in aanmerking te komen voor teruggaaf van btw. Wanneer een aangiftebiljet na de wettelijke termijn wordt uitgereikt maar binnen de door de inspecteur gestelde termijn wordt ingediend, bestaat geen recht op teruggave.

Onderzoek naar afschaffen blauwe envelop

De Nationale ombudsman overweegt een onderzoek naar het afschaffen van de blauwe envelop. Sinds de Belastingdienst is gestart met het digitale berichtenverkeer – en dus minder per post verstuurd – zou het aantal klachten bij de Ombudsman zijn toegenomen.

Per 1 november elektronisch berichtenverkeer met fiscus, gewenningsperiode verlengd

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat de gewenningsperiode voor elektronische berichten in de vorm van de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daarvoor en de voorlopige en definitieve aanslagen worden verlengd van één naar twee jaar. De wet elektronisch berichtenverkeer treedt op 1 november 2015 in werking.