Thema's

Fiscus mocht nadere informatie over Zwitserse bankrekening vragen

Volgens Hof Den Haag hat de Nederlandse fiscus voldoende belang om gegevens over Zwitserse bankrekeningen op te vragen bij de Zwitserse belastingdienst. Als volgens de ontvangen gegevens een Nederlandse belastingplichtige rekeninghouder is, mag de Belastingdienst hem daarover vragen stellen.

Verkorting looptijd 30%-regeling

Het kabinet wil de looptijd van de 30%-regeling met ingang van volgend jaar verkorten van acht naar vijf jaar. De verkorting zal gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Driemaandsvereiste bij uitzending: verlof telde mee

Wordt een werknemer uitgezonden naar een niet-verdragsland, dan kan voorkoming van dubbele belasting worden verleend als een werknemer minimaal drie aaneengesloten maanden daar heeft gewerkt. Gebruikelijke verlofdagen tellen hierbij ook mee, ook als ze zijn samengebald tot een aaneengesloten periode.

EU Hof: renteaftrekbeperking in strijd met EU-recht

Volgens het Hof van Justitie van de EU is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid in strijd met de EU-regels. Op een ander punt, het niet aanmerking nemen van koersverliezen op deelnemingen, is de Nederlandse wetgeving echter wel in lijn met de Europese regelgeving.

Bij fraude mogelijk geen erkenning detacheringsverklaring

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat een werkland de detacheringsverklaring mag weigeren in geval van fraude. Wel moet de instantie die de verklaring heeft afgegeven op de hoogte zijn gebracht en hebben nagelaten binnen redelijke termijn afdoende te reageren.

Géén Cyprus-constructie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ten onrechte de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving toegepast voor werknemers van een bedrijf op Cyprus. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld. Het bedrijf zou volgens de SVB niet op het Zuid-Europese eiland, maar in Nederland gevestigd zijn.

FNV: naar Hoge Raad voor beloning Hongaarse chauffeurs

Vakbond FNV en de tien Hongaarse chauffeurs gaan tekenen cassatie aan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van Hof Den Bosch. Dit hof vernietigde een uitspraak van de kantonrechter dat de chauffeurs recht hebben op Nederlands cao-loon als ze ritten uitvoeren voor een Nederlands bedrijf.

Tijdstip afsluiten arbeidscontract bepalend

Om te bepalen of de afstandseis voor toepassing van de 30%-regeling geldt, moet worden gekeken naar het moment waarop de arbeidsovereenkomst is getekend en niet naar het moment waarop de arbeidsovereenkomst ingaat.

Hoge Raad handhaaft kortingsregeling 30%-regeling

Met ingang van 2012 komen tewerkstelling en verblijf binnen 25 jaar na vertrek uit Nederland op de looptijd van de 30%-regeling in mindering. Tot 2012 was deze periode 10 jaar. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat deze kortingsregeling niet in strijd is met internationale verdragen en de Hoge Raad laat deze uitspraak in stand.

Seizoenswerk in Nederland - waar verzekerd?

Of iemand pleegt te werken in twee of meer lidstaten is een vraag waarover vaker wordt geprocedeerd, met name gaat het dan om de vraag waar iemand sociaal verzekerd is.

Minder kosten kennismigrantenregeling voor kleine bedrijven

De kosten om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling worden voor kleine bedrijven per 1 januari 2017 verlaagd. Begin juli kondigde staatssecretaris Dijkhoff in een Kamerbrief aan dat hij de kosten voor leges wil verlagen.

Meldingsplicht gedetacheerde werknemer later in werking

Per 18 juni treedt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking. Per die datum moet namelijk de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De in de wet opgenomen meldingsplicht treedt echter later in werking

30%-regeling effectief?

Volgens de Algemene Rekenkamer is het onduidelijk of de 30%-regeling de beoogde effecten sorteert. De effectiviteit van de regeling is nooit door het ministerie van Financiën onderzocht.

Cyprus-route afgesneden

Rechtbank Amsterdam wijst een door transportondernemers opgezette constructie waarbij de chauffeurs een overeenkomst aangaan met een Cypriotische vennootschap af. Volgens de rechtbank vertoonde de constructie te weinig realiteitswaarde om het beoogde effect, verzekeringsplicht op Cyprus in plaats van Nederland, te bereiken.

Hoge Raad: 150-kilometercriterium geoorloofd

In vervolg op de beantwoording van prejudiciële vragen van het Europese Hof van Justitie heeft de Hoge Raad onlangs uitspraak gedaan over de 150-kilometergrens in de 30%-regeling. Weinig verrassend komt ook de Hoge Raad tot de slotsom dat het 150-kilometercriterium kan en dat de 30%-regeling niet systematisch leidt tot een duidelijke overcompensatie.

Driemaandstermijn is een strikte termijn

De driemaandstermijn voor toepassing van de 30%-regeling bij het aangaan van een nieuwe dienstbetrekking is een strikte termijn.

Maandelijkse opgave intracommunautaire leveringen voor meer ondernemers

Vanaf volgend jaar zullen meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen moeten doen in plaats van per kwartaal. Met ingang van 1 januari 2016 wordt het drempelbedrag voor het doen van maandelijkse opgave verlaagd.

Verhoogde standaardboete overtreding Wav onredelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het boetebeleid inzake overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen moet aanpassen. De standaardboete van € 12.000 per overtreding als een vreemdeling zonder werkvergunning arbeid verricht is onredelijk.

Terugkerende zoon geen kraakwacht

Verblijft men voor enige tijd in het buitenland, dan kan men de eigenwoningregeling voortzetten, mits men de woning niet ter beschikking stelt aan een derde. Een gezinslid, bijvoorbeeld een kind, die in de woning achterblijft is hiervoor geen probleem. Maar was het kind al uit huis, en keert het dan terug, dan wordt het gezien als een derde en kan men de eigenwoningregeling niet voortzetten.

Let op met buitenlandse betaalkaarten

De Belastingdienst heeft een nieuwe manier gevonden om niet in Nederland opgegeven buitenlands vermogen te traceren. De fiscus analyseert transacties die belastingplichtigen in Nederland doen met buitenlandse betaalkaarten. Daarbij wordt gekeken of de kaarten zijn gekoppeld aan vermogen in het buitenland waarover vermoedelijk geen belasting wordt betaald.