Thema's

Nieuw besluit overgang ondernemerswoning naar privévermogen

De staatssecretaris heeft zijn besluit over de waardering van de woning bij overbrenging van ondernemings- naar privévermogen opnieuw uitgebracht. Wanneer een door de ondernemer bewoonde woning van ondernemingsvermogen over moet gaan naar privévermogen dan moet de ondernemer belasting betalen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde. De waarde in het economische verkeer kan tot discussies leiden tussen de Belastingdienst en de ondernemer. Daarom heeft de staatssecretaris hiervoor in het verleden beleid uitgevaardigd in diverse besluiten. Op 20 juni 2018 heeft hij zijn beleid herzien en een nieuw besluit uitgebracht.

Woning uitgezonden diplomaat geen eigen woning meer

Wie naar het buitenland wordt uitgezonden kan onder voorwaarden de woning in Nederland nog als eigen woning aanmerken. De Hoge Raad heeft in 2012 aangegeven dat de woning dan aan de belastingplichtige ter beschikking moet staan. De woning mag dan niet worden verhuurd of aan een derde ter beschikking worden gesteld.

Rompslomp heeft invloed op WOZ-waarde

Hoewel de aangedragen vergelijkingsobjecten voldoen, is er volgens Hof Den Bosch onvoldoende rekening gehouden met een aantal andere factoren waaronder het zogenoemde rompslompforfait. De WOZ-waarde van de woning wordt dan ook verminderd.

Tegemoetkoming voor partners met een eigen woning

Als gevolg van de wetswijziging waardoor de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt, kan het voorkomen dat partners, die samen een huis hebben gekocht en daarvoor samen een lening hebben afgesloten, onbedoeld te maken krijgen met een beperking van de aftrekbare eigenwoningrente. Daarom heeft de staatssecretaris in een besluit een goedkeuring voor deze situaties opgenomen.

Na afloop driejaarstermijn hypotheekrente niet meer in aftrek

Volgens Rechtbank Gelderland komt na afloop van de driejaarstermijn de hypotheekrente van de dan nog te koop staande oude woning niet meer voor aftrek in aanmerking. Dit is niet anders als voor de nieuwe woning uit kostenoverwegingen geen nieuwe lening is afgesloten ter grootte van de hypotheek die op de oude woning rustte.

Belastingplan 2018 en wetsvoorstel afschaffing Wet-Hillen aangenomen

Het pakket Belastingplan 2018, inclusief het wetsvoorstel Geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is door de Eerste Kamer aangenomen op dinsdag 19 december 2017.

Luxe woning met werkruimte tot privévermogen gerekend

Volgens Rechtbank Den Haag heeft de inspecteur terecht de nieuw gebouwde luxe woning tot het privévermogen van een tandarts-implantoloog gerekend. Volgens de rechtbank stond bij de keuze en de bouw van de woning de persoonlijke wens van de tandarts om een comfortabele privé woonruimte ter beschikking te hebben voorop en niet zozeer de eisen van een goede en succesvolle bedrijfsuitoefening.

Slechts deel woonboerderij eigen woning

Een woonboerderij die bestond uit verschillende delen met ieder hun eigen woon- en nutsvoorzieningen, en ook afzonderlijk wordt gebruikt of verhuurd, is alleen voor het deel dat zelf wordt bewoond aan te merken als eigen woning. Dat de woning nog een kadastraal nummer had en ook voor de WOZ als één object werd gezien, doet hier niet aan af.

Kosten swapovereenkomst niet aftrekbaar

De Hoge Raad heeft een streep gehaald door de mogelijke aftrekbaarheid van swapkosten als kosten van eigenwoningschuld. Naar de tekst en strekking van de wet kunnen dergelijke kosten volgens de Hoge Raad niet als aftrekbare kosten voor de eigen woning worden beschouwd.

Teveel betaalde boeterente

Woningbezitters die na 14 juli 2016 boeterente hebben betaald omdat zij hun hypotheek vervroegd hebben afgelost of overgesloten, kunnen - als de berekening van de boeterente niet voldoet aan de nieuwe regels - mogelijk een vergoeding tegemoet zien.

Kosten swap niet/wel aftrekbaar

Twee tegengestelde hofuitspraken over de aftrekbaarheid van de kosten van een swapovereenkomst als eigenwoningschuld. Vorig jaar oordeelde Hof Den Haag dat dit wel kan en onlangs kwam Hof Amsterdam tot een tegengesteld oordeel. In beide zaken draaide het om de vraag of er voldoende samenhang was tussen de swapovereenkomsten en de eigenwoningschuld.

Spaar- en beleggingshypotheken eerder af te lossen

Vanaf 1 april 2017 hoeven huiseigenaren met een spaarhypotheek niet meer te wachten tot de termijnen van 15 of 20 jaar zijn verstreken om hun spaarhypotheek belastingvrij te kunnen aflossen. Met de inwerkingtreding van een aantal aangepaste artikelen in de Wet IB 2001 hebben ook deze huiseigenaren ten alle tijden de keuze om vervroegd hun hypotheek af te lossen zonder dat hier een fiscale boete op staat.

Voor ex-partner betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar

De overeenkomst tussen een man en zijn ex-partner, waarbij hij alle hypotheekrente op zich neemt en in zijn IB-aangifte in aftrek brengt, bindt de beide ex-partners onderling, maar werkt niet ten opzichte van de inspecteur. Aangezien de vrouw economisch eigenaar is van de helft van de woning is zij gerechtigd tot aftrek van de helft van de hypotheekrente.

Voorwaarden voor verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

De staatssecretaris heeft naar aanleiding van de herinvoering van de verhoogde schenkingsvrijstelling (Belastingplan 2016) voor de eigen woning, de uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting aangepast. Naast een nieuw artikel 5: Schenking ten behoeve van de eigen woning zijn in de toelichting op deze regeling een aantal voorbeelden opgenomen.

2% overdrachtsbelasting voor onbewoonbare woning

Een woning is op moment van juridische overdracht feitelijk niet bruikbaar voor bewoning vanwege een verbouwing. Daar de bestemming van pand, bewoning, niet verloren gaat door de ingrijpende renovatie en aanbouw, is het verlaagde tarief overdrachtsbelasting volgens de rechter toch van toepassing.

Voormalig schoolgebouw nog geen woning

Met ingang van 15 juni 2011 geldt voor de verkrijging van woningen een verlaagd tarief van 2% Overdrachtsbelasting. In een recente uitspraak heeft Rechtbank Noord-Nederland aangegeven dat voor toepassing van dit verlaagde tarief er op moment van levering het onroerend goed al bestemd moet zijn voor bewoning.

Nieuwe parketvloer monument toch niet aftrekbaar

Hof Den Haag beslist in tegenstelling tot de rechtbank dat de kosten van een nieuwe parketvloer niet als uitgaven voor monumentenpanden in aftrek kunnen worden gebracht.

Kosten nieuwe parketvloer aftrekbaar

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de kosten voor het vervangen van een parketvloer van een monumentenpand aftrekbaar zijn als uitgaven voor monumentenpanden.

Minder onderwaterhypotheken; beperkte bijdrage extra aflossingen

Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen twee jaar ruim € 29 miljard extra afgelost op hypotheken. Naast het lage rendement op spaartegoeden lijkt ook de tijdelijke verruiming van de schenkingsregeling hierbij een rol te hebben gespeeld. Extra aflossingen hebben echter maar beperkt bijgedragen aan de daling van het aantal onderwaterhypotheken.

Terugkerende zoon geen kraakwacht

Verblijft men voor enige tijd in het buitenland, dan kan men de eigenwoningregeling voortzetten, mits men de woning niet ter beschikking stelt aan een derde. Een gezinslid, bijvoorbeeld een kind, die in de woning achterblijft is hiervoor geen probleem. Maar was het kind al uit huis, en keert het dan terug, dan wordt het gezien als een derde en kan men de eigenwoningregeling niet voortzetten.