Thema's

Ontbreken gezagsverhouding baat niet

Is een echte gezagsverhouding niet aannemelijk, bijvoorbeeld vanwege de specifieke kennis en ‘vrije rol’ van de opdrachtnemer, dan sluit dat nog niet het bestaan van een fictieve dienstbetrekking uit.

Aanvraag compensatie vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018.

Weinig enthousiasme voor opdrachtgeversverklaring

Tijdens een hoorzitting met vakbonden, werkgevers en zzp-organisaties, georganiseerd door de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken, is weinig enthousiasme gebleken voor de kabinetsplannen met de Wet DBA. Met name de zogenoemde opdrachtgeversverklaring waarmee uitsluitsel moet worden verkregen over de positie van een ingehuurde zelfstandige kreeg geen warm onthaal.

Zwangere zelfstandigen alsnog recht op bevallingsuitkering

Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft het Uwv ten onrechte geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.

Uitbreiding WML naar andere opdrachtovereenkomsten

Een ontwerpbesluit is ter advisering aan de Raad van State voorgelegd waarmee de verplichting om bij een overeenkomst van opdracht minimaal het wettelijk minimumloon te betalen wordt uitgebreid naar andere overeenkomsten, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

Wet DBA: wel varianten, geen duidelijkheid

Een ambtelijke commissie heeft een rapport opgesteld met tien varianten voor de Wet DBA. De bewindslieden Asscher en Wiebes hebben het rapport op 22 mei naar de Kamer gestuurd. Hoe het verder gaat met de Wet DBA en welke varianten zullen worden gevolgd is aan het volgende kabinet.

Minimumloon bij overeenkomst van opdracht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht.

Modelovereenkomst ‘als het moet'; tussenpersoon ‘voor de zekerheid’

Veel zzp’ers geven aan dat hoewel volgens hen geen twijfel is over hun ondernemerschap, opdrachtgevers sinds de invoering van de Wet DBA onzekerder zijn geworden. Volgens deze zzp’ers vragen ze zzp’ers vaker om hun werk te doen in een payroll- of uitzendconstructie.

Zzp-organisaties: tijdelijke oplossing Wet DBA nodig

In een brandbrief aan de Tweede Kamer bepleiten ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, MKB Belangen en NOAB voor een tijdelijke oplossing voor het gedoe ronde de Wet DBA. Hiervoor kan volgens hen de ‘Ondernemerscheck’ op de site van de Belastingdienst worden gebruikt. Voor de langere termijn is een eigen rechtspositie voor zelfstandigen volgens hen noodzakelijk.

‘Ruis’ geen reden voor beboeting

Op 18 november meldde de staatssecretaris in een Kamerbrief dat de implementatietermijn van de Wet DBA wordt verlengd. Die Kamerbrief en de bijlagen daarbij leidde tot nieuwe vragen. Met name ten aanzien van de handhaving in geval van ‘kwaadwillenden’. De staatssecretaris stelt gerust: ‘ruis’ over de gezagsrelatie is geen reden voor beboeting, opzet, fraude en zwendel wel.

Wet DBA: langere implementatietermijn

De implementatietermijn voor de invoering van de Wet DBA wordt verlengd tot 1 januari 2018. De belangrijkste consequentie hiervan is dat het handhavend optreden door de Belastingdienst ook tot die datum wordt uitgesteld. Staatssecretaris Wiebes schrijft dit in een Kamerbrief naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie Boot en de geluiden die hij heeft opgevangen bij gesprekken met het veld en via het Meldpunt DBA.

Meldpunt DBA geopend

Het Meldpunt DBA is geopend. In zijn Kamerbrief van 19 september 2016 kondigde staatssecretaris Wiebes dit meldpunt aan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hier eventuele knelpunten en onbedoelde effecten van de Wet DBA melden.

Wiebes: geen boetegolf na 1 mei 2017

In een Kamerbrief geeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een eerste voortgangsrapportage inzake de Wet DBA. In de Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op de voortgang rond modelovereenkomsten, de communicatie en de handhaving.

Merendeel voorgelegde overeenkomsten haalt eindstreep niet

De Belastingdienst had begin augustus nog een werkvoorraad van een kleine tweeduizend nog af te handelen overeenkomsten die opdrachtgevers/nemers aan de fiscus ter beoordeling hebben voorgelegd. Van de overeenkomsten die wel zijn beoordeeld, is het merendeel afgewezen of ingetrokken. Dit blijkt uit de beantwoording van een Wob-verzoek met betrekking tot de Wet DBA.

Remplaçant geen ondernemer

Volgens Rechtbank Gelderland konden de inkomsten van een orkestremplaçant niet aangemerkt worden als winst uit onderneming. Niet alleen was loonheffing ingehouden, ook uit de feiten en omstandigheden leidde de rechtbank af dat er werd gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst.

Zzp' er heeft minder vaak burn-outklachten

Zzp'ers ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer zzp’ers met VAR-wuo

Eén op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) had in 2014 een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo). In de bouw was het aandeel ruim de helft en in de ICT en zakelijke dienstverlening ontving ruim een derde van de zzp’ers een VAR-wuo van de Belastingdienst.

Fiscus zal ook blik werpen op niet-fiscale bepalingen modelovereenkomsten

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag wel of geen loonheffing.

400 voorbeeldovereenkomsten beoordeeld

De Belastingdienst heeft inmiddels 400 voorbeeldovereenkomsten behandeld, nog 350 zitten er in de pijplijn waarvan het merendeel, circa 250, pas recent is voorgelegd. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Eerste Kamer naar aanleiding van vragen over het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie.

Cao-afspraken zzp-tarieven: alleen bij schijnzelfstandigheid

In antwoord op vragen van de Kamerleden Van Weyenberg en Verhoeven (D66) en de Kamerleden Mulder en Ziengs (VVD) geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat cao-afspraken over de tarieven van zzp’ers kunnen, mits ze betrekking hebben op schijnzelfstandigen. Is er sprake van ondernemerschap, dan is er mogelijk sprake van een schending van het kartelverbod waarvoor de ACM een boete kan opleggen.