Thema's

Aanslagtermijn geldt niet voor verliesbeschikking

Een aanslag vennootschapsbelasting kan in wezen ook een verliesvaststellingsbeschikking omvatten. Als de aanslag wordt vernietigd wegens termijnoverschrijding, blijft de verliesvaststellingsbeschikking in stand. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad.

Accountantsverklaring: geen zekerheidje

Doordat in de accountantsverklaring wordt aangegeven dat geen zekerheid wordt gegeven over de betrouwbaarheid van een jaarrekening, is deze jaarrekening onvoldoende om een aanslag Vpb te verlagen.

Pakket Belastingplan 2018

Zoals verwacht is er op Prinsjesdag een bescheiden pakket Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Belastingpakket omvat dit jaar de volgende wetsvoorstellen: Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling en de Wet afschaffing van de btw-landbouwvrijstelling. De belangrijkste maatregelen

Afschrijving goodwill geweigerd

Rechtbank Noord-Nederland vindt dat een bv niet aannemelijk heeft gemaakt dat een deel van de koopsom betrekking had op goodwill. Dat in de akte van levering de koopsom wordt gesplitst en daarin een bedrag voor goodwill is opgenomen, vindt de rechtbank niet van belang. De afschrijving op goodwill is terecht gecorrigeerd.

Innovatiebox EU-proof

Met ingang van 1 januari 2017 vallen biologische gewasbeschermingsmiddelen ook onder de innovatiebox. De Europese Gedragscodegroep heeft de innovatiebox goedgekeurd. Deze toevoeging wordt gedekt door het percentage van de energie-investeringsaftrek met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 te verlagen naar 55%.

Incidenteel fiscaal voordeel

Een bv die de statuten wijzigt om haar boekjaar te wijzigen en dit een jaar later als het ware terugdraait, waardoor langer geprofiteerd kon worden van overgangsrecht, was uit op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel.

Geen notoire wanbetaler, verzuimboete vernietigd

Een bv kreeg volgens Hof Den Bosch ten onrechte een verzuimboete opgelegd wegens niet betaalde termijnen van een voorlopige aanslag Vpb. De Ontvanger had de boete opgelegd op basis van intern beleid van de Belastingdienst, maar volgens het hof was dit beleid niet in lijn met de parlementaire geschiedenis van de verzuimboete waarin duidelijk is aangegeven dat een betaalverzuimboete bedoeld is voor notoire wanbetalers.

Verzuimboeten Vpb, wanneer matiging?

Per 1 januari 2016 is het matigingsbeleid voor verzuimboeten inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting komen te vervallen. Tegelijkertijd zijn de praktische werkafspraken Belastingdienst daarover ingetrokken. Een recent WOB-verzoek maakt duidelijk in welke situatie nu een beroep kan worden gedaan op matiging van de boete.

Negatieve waarde renteswap niet ten laste van winst

Menig ondernemer heeft bij financiering in combinatie met een renteswap ter afdekking van het renterisico de nadelige gevolgen ondervonden van de al jaren dalende marktrente. Het treffen van een voorziening door de negatieve waarde van een renteswap ten laste te brengen van de fiscale winst is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant in strijd met goedkoopmansgebruik.

Prinsjesdag 2016 - Belastingpakket 2017

Het pakket Belastingplan 2017 bestaat dit jaar uit zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2017, Overige Fiscale Maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing en het wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting. Hieronder de belangrijkste
wijzigingen.

Boekjaar gewijzigd: incidenteel fiscaal voordeel

De rechtbank vindt het aannemelijk dat een bv door een boekjaarwijziging een incidenteel fiscaal voordeel wilde behalen. De bv wilde profiteren van overgangsrecht en ging vervolgens weer terug naar het oude boekjaar.

Boekjaar gewijzigd: incidenteel fiscaal voordeel

De rechtbank vindt het aannemelijk dat een bv door een boekjaarwijziging een incidenteel fiscaal voordeel wilde behalen. De bv wilde profiteren van overgangsrecht en ging vervolgens weer terug naar het oude boekjaar.

Voldoe aan de voorwaarden voor aftrek MIA

Om gebruik te kunnen maken van de MIA moet worden voldaan aan de voorwaarden die op basis van de Milieulijst aan de investering worden gesteld. Wordt bijvoorbeeld teveel niet-gecertificeerd duurzaam hout gebruikt, dan loopt men de MIA mis. De kleine marge die de inspecteur toestaat, wijzigt echter niet met omvang van de investering.

Exploitatie van enkel bedrijfspand geen tak van bedrijvigheid

Omdat bij de herstructurering van de onderneming bij een dochter-bv feitelijk alleen een pand werd ingebracht, kon volgens Rechtbank Noord-Nederland geen beroep gedaan worden op de bedrijfsfusiefaciliteit. De enkele exploitatie van het bedrijfspand was geen tak van bedrijvigheid.

Fictieve loonkosten: de uren tellen

De Vennootschapsbelasting kent de mogelijkheid van aftrek van fictieve personeelskosten voor een algemeen nut of een sociaal belang beogende organisatie die winst behaalt hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers. Maar hoe wordt bepaald of de winst hoofdzakelijk met vrijwilligers wordt behaald? Rechtbank Gelderland geeft uitleg.

Belastingplan 2016: lagere lasten op arbeid

Het pakket Belastingplan bevat dit jaar vijf wetsvoorstellen: Belastingplan 2016, Overige fiscale maatregelen 2016, Wet tegemoetkomingen loondomein, Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-fonds, Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. De meest in het oog springende maatregelen.

Voorvoegingsverlies verrekenbaar bij ontbinding dochter

Indien een fiscale eenheid ophoudt te bestaan doordat de dochter-bv wordt ontbonden en vereffend, kan de houdstermaatschappij de voorvoegingsverliezen verrekenen met de winst. Ook als die winst voor een deel is toe te rekenen aan de dochter.

Denk aan verliesbeschikking

Om in de aangifte Vpb verliezen met winsten te kunnen verrekenen, moeten deze verliezen bij beschikking zijn vastgesteld door de inspecteur. Is over een bepaald jaar geen verliesbeschikking afgegeven dan mag er niet verrekend worden.

Alleen een natuurlijke persoon aansprakelijk te stellen?

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden volgt uit de wet dat alleen een natuurlijke persoon aansprakelijk kan worden gesteld voor door een vennootschap niet-betaalde vennootschapsbelasting.

Innovatiebox wordt aangepast

Het Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over de innovatiebox naar aanleiding van een column van Ruud de Smit in Vakstudienieuws. Uit die column zou blijken dat er een lek zit in de innovatiebox.