Thema's

Kennisgeving is geen uitspraak op bezwaar

Als in een kennisgeving van de inspecteur niet expliciet is vermeld dat het een uitspraak op bezwaar is en er geen motivering en rechtsmiddelverwijzing zijn opgenomen, voldoet een kennisgeving qua vorm en inhoud niet aan een uitspraak op bezwaar.

Druk, druk, druk

Doordat de gemachtigde het te druk heeft, lukt het niet om een afspraak te maken voor een hoorzitting. Als vervolgens de gemachtigde de heffingsambtenaar in gebreke stelt wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar, doet deze binnen twee weken uitspraak zonder de belanghebbende te horen. Een schending van de hoorplicht, aldus de belanghebbende en zijn gemachtigde. Hof Den Haag ziet dit echter anders.

Telefonisch horen geen recht

Bestuursorganen zijn niet verplicht om belastingplichtigen op hun verzoek telefonisch te horen. Het weigeren hiervan leidt volgens Hof Amsterdam niet tot schending van de hoorplicht.

Aanmaning niet ontvangen, geen betekeningskosten

Omdat de man aannemelijk heeft gemaakt dat hij de aanmaning niet heeft ontvangen beslist Hof Arnhem-Leeuwarden dat de betekeningskosten ten onrechte in rekening zijn gebracht. Deze komen dan ook te vervallen.

Naheffingsaanslagen en boeten geen reden voor anoniem horen

Het feit dat getuigen naar aanleiding van hun verklaring kunnen worden geconfronteerd met naheffingsaanslagen en vergrijpboeten is volgens de Hoge Raad onvoldoende reden om de getuigen anoniem te horen.

Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskostenvergoeding niet toegestaan

Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskosten- en griffierechtvergoeding is niet toegestaan. Verrekening is niet mogelijk met een belasting die op aangifte moet worden voldaan, zoals de MRB.

Hersteltermijn voor per e-mail ingediend bezwaar

Volgens de Hoge Raad is een bezwaar per e-mail ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen hersteltermijn was gegeven.

Stukken te laat ingeleverd

Een gemeente die in een procedure haar stukken niet binnen de gestelde termijn heeft overlegd, handelt in strijd met een goede procesorde.

Let op bij het maken van bezwaar

Een vennoot van een VOF kan volgens de Hoge Raad niet op eigen naam bezwaar maken tegen een aan die VOF opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting. Dat die vennoot persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de belastingschulden van die VOF is daarvoor niet van belang.

Bezwaar per e-mail? Dan kan ook correspondentie per e-mail

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het niet geloofwaardig dat een belastingplichtige, die per e-mail een bezwaar tegen parkeerbelasting had ingediend, het door de heffingsambtenaar per e-mail verzonden verzoek tot nadere motivering van het bezwaar niet heeft ontvangen.

Verschoonbare termijnoverschrijding van vijf jaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een termijnoverschrijding van vijf jaar verschoonbaar is. De man had abusievelijk zijn nieuwe adres in 2004 niet doorgegeven. De aanslagen die hem vijf jaar na zijn verhuizing zijn opgelegd, heeft hij hierdoor niet ontvangen. De rechtbank vindt dat dat niet voor rekening van de man hoort te komen.

Wacht niet te lang met beroep instellen wegens niet tijdig beslissen

Een beroep wegens niet tijdig beslissen is niet-ontvankelijk als dit onredelijk laat is ingesteld. Dat is volgens Hof Den Haag het geval als er vier maanden zijn verstreken sinds de dag waarop de mogelijkheid tot het instellen van beroep ontstond.

Redelijke termijn overschreden, schadevergoeding verdeeld

In een procedure bij de fiscus en voor de rechtbank werd de redelijke termijn met maar liefst 33 maanden overschreden. De belastingplichtige kwam daarom in aanmerking voor een schadevergoeding: deels voor rekening van de fiscus, deels voor het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Besluit niet tijdig, toch geen dwangsom

Sinds een aantal jaren heeft een belastingplichtige de mogelijkheid om een bestuursorgaan op straffe van het verbeuren van een dwangsom in gebreke stellen als te lang wordt gewacht met het nemen van een beslissing in een bezwaarprocedure. Maar dan moet de ingebrekestelling wel zijn ontvangen.

Verschoonbare termijnoverschrijding

Tegen de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage ZVW moet bezwaar worden gemaakt binnen zes weken nadat de bijdrage ZVW is ingehouden. Een bejaarde belastingplichtige die zich niet door een deskundige liet bijstaan meende echter dat de bijdrage ZVW een voorheffing was op de inkomstenbelasting en dat het daarom mogelijk was bezwaar en beroep tegen de aanslag IB aan te tekenen. Volgens het hof was hier sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding.

Halfjaarsrapportage Belastingdienst: digitaal bezwaar indienen

Het thema van de 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst is de interactie tussen de Belastingdienst en burgers en bedrijven. Het aantal beschikkingen moet worden verlaagd en er wordt gewerkt aan een voorziening om langs digitale weg bezwaar in te dienen.

Aanmaning vereist voor omkering bewijslast

Voor omkering van de bewijslast is onder meer vereist dat de belastingplichtige een aanmaning heeft ontvangen. Heeft hij deze niet ontvangen, dan ook geen omkering van de bewijslast.

Tekort aan porti niet-verschoonbaar

Voor het indienen van een beroepschrift dient men binnen zes weken na de uitspraak beroep aan te tekenen. Naast tijdige toezending aan de juiste instantie, dient men de beroepschriften ook voldoende te frankeren.

Maak bezwaar tegen alle belastingen

Als er meerdere belastingen op een aanslagbiljet worden vermeld, moet bij het maken van bezwaar tegen alle belastingen duidelijk worden aangegeven dat tegen alle belastingen bezwaar wordt gemaakt. Een verhuurder van een vakantiewoning die slechts één van de drie belastingen expliciet in zijn bezwaarschrift noemde, werd voor de andere twee belastingen niet-ontvankelijk verklaard.

Bij aansprakelijkstelling bezwaar mogelijk tegen hoogte aanslag

Volgens de Invorderingswet kan een bezwaar tegen een aansprakelijkstelling niet betrekking hebben op feiten en omstandigheden die van belang geweest bij de vaststelling van de belastingaanslag en waarover de rechter onherroepelijk uitspraak heeft gedaan. Volgens de Hoge Raad belet dit niet dat een aansprakelijk gestelde bestuurder andere feiten en omstandigheden aanvoert die nog niet eerder aan de belastingrechter zijn voorgelegd en waarover nog geen onherroepelijke uitspraak is gedaan.