mei, 2018

Omschrijving bij boeking leidt tot correctie loon

Opnamen in rekening-courant door een dga boeken als ‘voorschot salaris’ leidt tot het genieten van nettolonen door die dga als die opnamen niet in de loonheffingen zijn betrokken.

Geen verlengde navordering over box 1-correcties

De omkering van de bewijslast die plaatsvindt als de belastingplichtige zijn aangifteplicht verzaakt, strekt zich niet uit tot de toepassing van de verlengde navorderingstermijn voor buitenlandse heffingsbestanddelen. De Hoge Raad heeft dit bepaald en in een recente uitspraak volgt Rechtbank Den Haag deze regel.

Mogelijk belastingnavordering voor rijke Nederlanders

Voor rijke Nederlanders die hun vermogen in een open commanditaire vennootschap hebben gestopt om hun rijkdom uit de openbaarheid te houden, dreigt een belastingnavordering, schrijft het FD.

Uitspraak op bezwaar moet per post

De verzending van beslissingen op bezwaar is vooralsnog uitgezonderd van het verplicht elektronisch berichtenverkeer. De Hoge Raad beslist dat deze berichten ook per post moeten worden bekend gemaakt.

Strengere controle op Belastingdienst

De grote reorganisatie bij de Belastingdienst komt mogelijk onder scherper toezicht van de Tweede Kamer te staan. Minister Wopke Hoekstra staat niet onwelwillend tegenover een voorstel daartoe van de PVV, dat de steun heeft van alle andere oppositiepartijen.

Paprikadraaier toch werkzaam als ondernemer

Nauwelijks investeren, geen debiteurenrisico? Volgens de inspecteur kan je dan moeilijk van ondernemen spreken. Voor Hof Den Haag zijn die argumenten niet doorslaggevend om ondernemerschap af te wijzen.

Verreken btw niet zelf

Een ondernemer mag niet uit zichzelf een bedrag aan te betalen btw verrekenen met een nog openstaand bedrag aan te ontvangen btw. Wel kan om uitstel van betaling worden verzocht in verband met een nog niet-uitbetaalde teruggave.

Start UWV compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2018. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van € 5.600 bruto in aanmerking.

Werd de bedrijfsruimte gebruikt?

Het daadwerkelijk gebruiken van een onroerende zaak is gebruik voor de onroerendezaakbelasting. Ook het bewust leeg laten staan kan als gebruik worden aangemerkt. Het alleen opruimen en schoonmaken met het oog op het opleveren van de onroerende zaak aan de verhuurder is geen gebruik.

Onbeperkte borgstelling onzakelijk

Als een dga niet alleen borg staat voor de huidige verplichtingen van zijn bv’s, maar ook voor eventuele toekomstige verplichtingen, is zijn debiteurenrisico niet te overzien. Volgens Hof Den Bosch handelt de dga in zo’n geval vanuit aandeelhoudersmotieven.