augustus, 2017

Bezwaar per e-mail? Dan kan ook correspondentie per e-mail

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het niet geloofwaardig dat een belastingplichtige, die per e-mail een bezwaar tegen parkeerbelasting had ingediend, het door de heffingsambtenaar per e-mail verzonden verzoek tot nadere motivering van het bezwaar niet heeft ontvangen.

Geen materiële onderneming = geen beroep op BOF

De erfgenamen van aandelen in een vastgoed-bv die geen materiële onderneming drijft, kunnen geen beroep doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Pensioenpremies niet betaald; bestuurder aansprakelijk

Als een bv pensioenpremies aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds onbetaald laat, kan onder bepaalde voorwaarden, de feitelijk bestuurder van die bv hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Tegemoetkoming ex-eigenrisicodragers WGA

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil bedrijven die vanwege een wijziging van de arbeidsongeschiktheidswet WGA tegen hun wil geen eigenrisicodrager meer zijn tegemoet komen.

BOF van toepassing op aan kind geschonken aandelen

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing is op geschonken aandelen die als fictief onroerende zaak kunnen worden aangemerkt. De geschonken aandelen worden gehouden in een bv die een materiële onderneming drijft en de volledige zeggenschap in die onderneming is van de ouder op het kind overgegaan.

Verlaging belasting met € 1, vergoeding 2 x € 990

Een automobilist die bezwaar maakte tegen de opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting, werd in het gelijk gesteld omdat alleen belasting kan worden nageheven die te weinig is betaald. De man had al eerder een parkeerkaartje gekocht. Naast een belastingverlaging van € 1, kreeg hij twee keer een proceskostenvergoeding.

Ten onrechte aansprakelijkstelling dga

Een dga is ten onrechte aansprakelijk gesteld voor de loonheffingsschulden van zijn bv. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de dga dat ertoe heeft geleid dat betalingsonmacht bij de bv was ontstaan.

Afschrijving goodwill geweigerd

Rechtbank Noord-Nederland vindt dat een bv niet aannemelijk heeft gemaakt dat een deel van de koopsom betrekking had op goodwill. Dat in de akte van levering de koopsom wordt gesplitst en daarin een bedrag voor goodwill is opgenomen, vindt de rechtbank niet van belang. De afschrijving op goodwill is terecht gecorrigeerd.

Inhoudingsplichtige mag vertrouwen op adviseur

Een inhoudingsplichtige, die zich laat bijstaan door een adviseur, hoeft zich volgens de Hoge Raad niet te verdiepen in de formele eisen voor afdrachtvermindering. Er kan hem dan ook geen boete wegens grove schuld worden opgelegd omdat niet aan de formele eisen is voldaan.

Verschoonbare termijnoverschrijding van vijf jaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een termijnoverschrijding van vijf jaar verschoonbaar is. De man had abusievelijk zijn nieuwe adres in 2004 niet doorgegeven. De aanslagen die hem vijf jaar na zijn verhuizing zijn opgelegd, heeft hij hierdoor niet ontvangen. De rechtbank vindt dat dat niet voor rekening van de man hoort te komen.