mei, 2017

EU arbitragecommissie ter voorkoming dubbele belastingheffing

De Raad van de Europese Unie heeft op 23 mei overeenstemming bereikt over een ontwerp richtlijn inzake de beslechting van geschillen over dubbele belasting binnen de EU. Volgens het voorstel kan een belastingplichtige een procedure voor onderling overleg inleiden, die de lidstaten ertoe verplicht binnen twee jaar tot een akkoord te komen. Indien de procedure mislukt, gaat een arbitrageprocedure van start om het geschil binnen een bepaalde termijn op te lossen.

Horizontaal toezicht op de schop?

De nieuwe directeur-generaal bij de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, zou in een interne brief aan de medewerkers van de dienst hebben aangegeven dat het horizontaal toezicht zoals we dat nu kennen op de schop moet.

Afschaffing precariobelasting

De wet waarmee de precariobelasting op ondergrondse leidingen wordt afgeschaft, treedt op 1 juli aanstaande in werking. Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. Gemeenten krijgen vijf jaar de tijd om de maatregel door te voeren.

Slechte financiële situatie: geen boete

Rechtbank Noord-Holland matigt de boeten van een belastingplichtige vanwege de slechte financiële situatie ook al heeft belastingplichtige onjuist en onvolledig aangifte gedaan en is er daardoor te weinig belasting geheven.

Wet DBA: wel varianten, geen duidelijkheid

Een ambtelijke commissie heeft een rapport opgesteld met tien varianten voor de Wet DBA. De bewindslieden Asscher en Wiebes hebben het rapport op 22 mei naar de Kamer gestuurd. Hoe het verder gaat met de Wet DBA en welke varianten zullen worden gevolgd is aan het volgende kabinet.

Ex-bestuurder aansprakelijk voor loonheffingschuld bv

Is men bestuurder af, dan is het zaak dit ook zo snel mogelijk in het Handelsregister te laten registreren. Wacht men hier te lang mee, dan loopt men het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de belastingschulden van de bv waar men voorheen bestuurder was.

Regels voor e-facturatie bij aanbesteden

Aanbestedende diensten moeten eind volgend jaar in staat zijn elektronische facturen volgens Europese normen te ontvangen en verwerken. De verwachting is dat e-facturatie hierdoor een ‘hoge vlucht’ gaat nemen. Dit blijkt een conceptwetsvoorstel dat minister Kamp van Economische Zaken heeft gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

Vorderingen op broer niet aftrekbaar

Een tandarts die geld leende aan zijn broer (ook ondernemer) kon volgens Hof Den Bosch de vorderingen – na het faillissement van het bedrijf van de broer – niet als verlies op inkomen uit werk en inkomen in mindering brengen. Niet was aangetoond dat hij overtollige liquide middelen uit zijn praktijk had uitgeleend.

Ondernemers hekelen publicatie belanghebbenden in UBO-register

Het wetsvoorstel om de ‘uiteindelijke belanghebbenden’ van bedrijven te vermelden in het openbare handelsregister, is een te zware inbreuk op de privacy van familiebedrijven. Het voorstel moet daarom in de ijskast, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Langere termijn teruggave btw op zonnepanelen

Volgens Hof Den Bosch kan het Europese Fuchs-arrest met terugwerkende kracht worden toegepast en kunnen ondernemers die voor de datum van het arrest in zonnepanelen hebben geïnvesteerd de voorbelasting op hun factuur terugkrijgen.