april, 2017

Hoge Raad over btw-correctie privégebruik auto

De wijziging in de btw-correctie voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto per 1 juli 2011 heeft geleid tot massaal bezwaar tegen de laatste btw-aangifte over 2011. In vier procedures heeft de Hoge Raad inmiddels uitspraak gedaan. In twee zaken besloot de Hoge Raad tot verwijzing, in de twee andere zaken zijn de bezwaren afgewezen.

Halfjaarsrapportage Belastingdienst: digitaal bezwaar indienen

Het thema van de 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst is de interactie tussen de Belastingdienst en burgers en bedrijven. Het aantal beschikkingen moet worden verlaagd en er wordt gewerkt aan een voorziening om langs digitale weg bezwaar in te dienen.

Geen onderneming maar dienstbetrekking

Of sprake is van ondernemerschap of niet hangt af van de feitelijke omstandigheden. Het sluiten van een managementovereenkomst tussen twee bv’s, waarbij de ene bv zich verplicht tot managementdiensten voor de andere, hoeft nog niet uit te sluiten dat degene die feitelijk de managementactiviteiten verricht in dienstbetrekking staat tot de andere bv, zo blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Verzuimboeten Vpb, wanneer matiging?

Per 1 januari 2016 is het matigingsbeleid voor verzuimboeten inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting komen te vervallen. Tegelijkertijd zijn de praktische werkafspraken Belastingdienst daarover ingetrokken. Een recent WOB-verzoek maakt duidelijk in welke situatie nu een beroep kan worden gedaan op matiging van de boete.

Transitievergoeding voor ontslagen zorgverleenster

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de arbeidsovereenkomst tussen een zorgverleenster en een PGB-houder weliswaar een bijzondere arbeidsovereenkomst, maar dit verhindert niet dat bij beëindiging van de overeenkomst vanwege de ‘werkgever’ een transitievergoeding verschuldigd kan zijn. Het is niet aan de rechter om hier in een eventuele omissie te voorzien.

Aanmaning vereist voor omkering bewijslast

Voor omkering van de bewijslast is onder meer vereist dat de belastingplichtige een aanmaning heeft ontvangen. Heeft hij deze niet ontvangen, dan ook geen omkering van de bewijslast.

Woning met bedrijfshal: ondernemingsvermogen?

Een woning, waarvan 6% van de oppervlakte voor de onderneming wordt gebruikt, kan volgens Hof Arnhem-Leeuwarden als ondernemingsvermogen worden aangemerkt omdat de woning dienstbaar is aan die onderneming.

Voorstel voor wettelijke verankering franchisecode

Minister Kamp van Economische Zaken heeft op internetconsultatie.nl een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat de Nederlandse Franchise Code wettelijk moet verankeren.

Extra rente op uitkeringen depositogarantiestelsel

Rekeninghouders die een uitkering hebben gehad op basis van het depositogarantiestelsel in verband met het faillissement van DSB, Icesave, Indover of Van der Hoop hebben mogelijk nog recht op een nabetaling van wettelijke rente. Men moet zich daarvoor uiterlijk 22 juni 2017 aanmelden bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Houders American Express Cards op de korrel

Een Amerikaanse federale rechter heeft de Amerikaanse belastingdienst toestemming gegeven om informatie over Nederlandse kaarthouders met een rekening buiten Nederland op te vragen bij creditcardmaatschappij American Express. Nederland heeft op grond van het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten een verzoek om die gegevens ingediend bij de Amerikaanse belastingdienst.