Actueel Nieuws

Subsidie voor interne jobcoach

Hebt u een werknemer met ziekte of handicap? En heeft hij begeleiding nodig van een jobcoach voor de uitoefening van zijn functie? Dan kunt u subsidie aanvragen om dit zelf te regelen.

70% cao’s 2010 bevat afspraken over inzetbaarheid

Uit de AWVN-evaluatie van afgesloten cao’s in 2010 blijkt dat het aantal afspraken over duurzame inzetbaarheid sterk toeneemt. In 70% van de 505 akkoorden zijn afspraken gemaakt op het terrein van inzetbaarheid. Met name over scholing (EVC in het bijzonder) en over instroom van jongeren (Wajongeren) zijn veel afspraken terug te vinden.

Concurrentiebeding: let op bij stilzwijgende verlenging

Sluit u een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst af met een werknemer en is bij de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen? Let dan goed op bij een stilzwijgende verlenging. Doordat niets op papier komt te staan, verliest het concurrentiebeding zijn werking omdat niet meer wordt voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

Gezamenlijke cao-visie sociale partners

FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie én werkgeversvereniging AWVN hebben op 24 januari 2011 een gezamenlijk manifest gepubliceerd waarin staat hoe het de komende jaren moet gaan met arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.
Kern daarvan is dat werkgevers én werknemers samen moeten investeren in kennisniveau, gezondheid en inzetbaarheid van werknemers.

Pilotenopleiding en aftrek kosten levensonderhoud

Als een kind een opleiding volgt waarvoor geen recht op studiefinanciering bestaat, heeft de ouder in beginsel in de aangifte recht op een (forfaitaire) aftrek van de kosten van levensonderhoud van het kind. Dit is anders als het kind een lening heeft afgesloten om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Certificering uitlener vrijwaart inlener niet

Leent u personeel in, vertrouw dan niet uitsluitend op de inschrijving en certificering van de uitlener bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), maar maak ook gebruik van de wettelijke mogelijkheden voor vrijwaring (zoals het gebruik van de g-rekening). Dat ondervond een inlener van personeel (zelf een uitzendorganisatie) die personeel inleende van een bij de Stichting Financiële Toetsing (SFT, een voorloper van de SNA) geregistreerde inlener.